Niezapomniana

107 tekstów – auto­rem jest Nieza­pom­niana.

Treści­wość życia, ubo­gaco­na sa­mym swym majestatem
ma smak wieczności. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 listopada 2013, 19:04

Po­gardę naj­częściej żywią Ci, którzy sa­mi są god­ni pogardy. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 października 2011, 09:04

Zbyt­nia zmysłowość zabija. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 13 lipca 2011, 18:17

Żałuję tyl­ko z jed­ne­go powodu...
Dla­tego, że te­raz pragnę jeszcze więcej.
 

myśl
zebrała 64 fiszki • 6 lipca 2011, 21:04

Kimże jest Ten, który spełnia me naj­gorętsze, roz­pus­tne modlitwy? 

myśl
zebrała 52 fiszki • 1 lipca 2011, 18:43

Usprawiedliwienie

Po co się tak starasz?
Za chęcią podążasz,
którą ciało zwodzi...
ta­kie słabe.

Ani chce, ani nie chce.
Brązo­we oczy...
na ich dnie roz­kosz poukładana.

Związa­na? Rozwiązana?
Za czer­wo­ne włosy szarpie...
nieu­chron­nie upada,
za­sada od lat trzymana.

Ot­warta? Słaba...
Ku niemu upadła.
Ciało ta­kie na­miętnością przeniknione.
Nieszczere.

Łzy...
Or­gazmu- rozpaczy?
Wyrzuty.
Jed­na noc. 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 21 czerwca 2011, 12:34

Jest trochę nie w każdym tak...
Jest trochę tak w każdym nie... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 19 czerwca 2011, 18:42

Wyznania schizofreniczki

Uf­ność zbyt dziecin­na,
ciało zbyt zuchwałe.
Myśli me oniemiałe
krążące wokół serca.

Niedościg­nione wzor­ce sa­mej siebie,
pop­rzez ścieżkę nieskończoną
karcą me sumienie,
bo już umysł tyl­ko obroną.

Ser­ce umarło w zachwy­cie wielu,
którzy jej nie doścignęli...
a, że sa­ma kimś in­nym być chciała,
pojęcia nie mieli.

Po cóż się silić,
ka­rać swe istnienie...
Być może le­piej uzewnętrznić
praw­dziwą siebie,
by umieć spoj­rzeć w lustro
i mieć czys­te sumienie. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 17 czerwca 2011, 17:32

Tyl­ko ze­ro szu­ka wokół siebie in­nych zer. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 4 kwietnia 2011, 15:06

Cza­sami pod pot­rzebą orgazmu,
kry­je się pot­rze­ba miłości. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 26 marca 2011, 10:25

Niezapomniana

Niezapomniana

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

21 lipca 2014, 18:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Za his­te­rycznym śmie­chem, naj­częściej [...]

17 czerwca 2012, 16:37Niezapomniana wy­powie­dział się w wątku Konkurs: no­wa naz­wa dla [...]